PROGRAM MLAĐE I SREDNJE VASPITNE GRUPE

Vaspitno-obrazovni program sa decom od tri godine do uključenja u program pripreme za školu predstavlja proces koji se ostvaruje u kvalitetnoj vaspitno-obrazovnoj sredini praćenjem razvojnih i individualnih karakteristika. Program se oslanja na potencijale deteta i pomaže mu da izrazi svoje potrebe i interesovanja i dalje ih razvija. Program ima za cilj da jača komunikativnu kompetenciju i da doprinosi emocionalnoj i socijalnoj stabilnosti dece, kao i da ostvaruje saradnju na različitim planovima u odnosu dete-okruženje. Još jedan od ciljeva ovog programa jeste da sva deca imaju prilike i mogućnosti da budu srećna, da se osećaju zadovoljno, ostvareno i prihvaćeno, da grade odnose poverenja i uvažavanja, bliskosti i prijateljstva. U okviru programa obuhvaćeni su sledeći nastavni sadržaji: